Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Loading...

Honey Bacon Club Sandwich


Ingrédiénts
Sàndwichés
 • 8 slicés éurékà!® Orgànic Bréàd
 • 12 slicés céntér-cut bàcon
 • 4-8 piécés romàiné léttucé
 • 6 slicés Muénstér chéésé
 • 2 ripé tomàtoés, slicéd
 • 1 làrgé ànd ripé àvocàdo, thinly slicéd
 • 8-12 slicés déli smokéd turkéy
 • 8-12 slicés déli honéy hàm
Honéy Mustàrd Spréàd
 • 3/4 cup réàl màyo, full-fàt récomméndéd
 • 1 tàbléspoon yéllow mustàrd
 • 3 tàbléspoons honéy
 • 2 tàbléspoons honéy BBQ sàucé
 • 1 ànd 1/2 téàspoons lémon juicé, fréshly squéézéd
 • Sàlt ànd Péppér

Instructions
 1. Stàrt with thé sàucé: whisk àll thé ingrédiénts togéthér. Àdd à pinch of sàlt ànd péppér, tàsté, ànd àdjust àny of thé ingrédiénts to pérsonàl préféréncé. Plàcé in thé fridgé to chill whilé you prépàré thé sàndwichés.
 2. Cook thé bàcon to désiréd préféréncé. Rémové to à pàpér-towél linéd plàté ànd dàb off thé éxcéss gréàsé. Toàst thé bréàd.
 3. Sét out 4 plàtés. Sét 2 piécés of toàstéd bréàd on éàch plàté ànd spréàd thé sàucé on both sidés. Làyér thé ingrédiénts howévér you'd liké using thé cookéd bàcon (3 pér sàndwich), léttucé, chéésé, slicéd tomàtoés, slicéd àvocàdo, 2-3 piécés of turkéy, ànd 2-3 piécés of hàm dépénding on théir slicéd thicknéss ànd désiréd quàntity.
 4. Top thé sàndwich with thé rémàining piécé of bréàd ànd énjoy immédiàtély. Usé thé rémàining sàucé to dip thé sàndwich in às désiréd

Loading...
Loading...