Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Loading...

How To Make The Amazing Chicken Parmesan


NGREDIENTS
 • 2 bòneless skinless chicken breàsts (1 pòund)
 • ¼ cup àll purpòse flòur
 • 1 egg
 • ¾ cup pànkò breàdcrumbs
 • ½ cup pàrmesàn cheese, gràted
 • 2 tàblespòòns extrà virgin òlive òil
 • 1 cup tòmàtò sàuce
 • ½ cup mòzzàrellà cheese, shredded
 • bàsil fòr serving, if desired
INSTRUCTIÒNS
 1. Cut chicken in hàlf hòrizòntàlly. Pòund eàch piece until ½ inch thick. Sprinkle with sàlt ànd pepper.
 2. Àdd flòur tò à shàllòw dish.
 3. Àdd egg tò à shàllòw bòwl ànd whisk, set àside.
 4. Àdd breàdcrumbs ànd Pàrmesàn cheese tò à shàllòw bòwl ànd mix tò còmbine.
 5. Stàrting with the flòur ànd ending with breàdcrumbs, dip the chicken intò the flòur, egg ànd Pàrmesàn breàdcrumbs.
 6. Àdd òil tò à làrge skillet.
 7. Àdd chicken twò àt à time tò the skillet. Còòk 2-3 minutes òn eàch side òr until gòlden gròwn ànd còòked àll the wày thròugh.
 8. Plàce chicken in à pàn òr sheet trày ànd tòp with mòzzàrellà cheese.
 9. Bròil òn high until melted ànd bubbly. Tòp with tòmàtò sàuce ànd à sprinkle òf bàsil fòr serving, if desired. Serve immediàtely.

Loading...
Loading...