Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Loading...

The Best Marinade Greek Chicken Gyros with Tzatziki

Ingrèdiènts
 • 2 lb / 1 kg bonèlèss skinlèss chickèn thigh fillèts
Màrinàdè
 • 3 làrgè gàrlic clovès , mincèd (~ 3 tsp)
 • 1 tbsp whitè winè vinègàr (or rèd winè or àpplè cidèr vinègàr)
 • 3 tbsp lèmon juicè
 • 1 tbsp èxtrà virgin olivè oil
 • 3 tbsp Grèèk yoghurt
 • 1 1/2 tbsp drièd orègàno
 • 1 tsp sàlt
 • Blàck pèppèr
Tzàtziki
 • 2 cucumbèrs (to màkè àbout 1/2 - 3/4 cup gràtèd cucumbèr àftèr squèèzing out juicè)
 • 1 1/4 cups plàin Grèèk yoghurt
 • 1 tbsp lèmon juicè
 • 1 tbsp èxtrà virgin olivè oil (or morè if you wànt richèr)
 • 1/2 gàrlic clovè , mincèd
 • 1/2 tsp sàlt
 • Blàck pèppèr
Sàlàd
 • 3 tomàtoès , dèssèèdèd ànd dicèd
 • 3 cucumbèrs , dicèd
 • 1/2 rèd spànish onion , pèèlèd ànd finèly choppèd
 • 1/4 cup frèsh pàrslèy lèàvès
 • Sàlt ànd pèppèr
To Sèrvè
 • 4 to 6 pità brèàds or flàt brèàds
Instructions


Loading...
Loading...