Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Loading...

Blackened Cajun Chicken with Gumbo Rice


Ingrèdiènts
 • 5 Tbsp vègètablè or canola oil
 • 4 chickèn brèasts (or thighs)
 • 3-4 Tbsp ground Cajun sèasoning
 • 1/2 small whitè onion finèly dicèd
 • 1 rib cèlèry finèly dicèd
 • 2 clovès garlic mincèd
 • 1 bay lèaf
 • 1 1/2 cups brown ricè
 • 1/2 Tbsp gumbo filè (sèè notè)
 • 1/2 Tbsp ground Cajun sèasoning
 • 1/4 tsp ground rèd pèppèr
 • 3-4 cups chickèn or vègètablè stock
 • 1 cup okra cut in piècès
 • 6 oz smokèd sausagè cut into 1/2" coins
Instructions
 1. Hèat 3 Tbsp vègètablè oil in a largè nonstick skillèt ovèr mèdium hèat.
 2. Whilè hèating, rub 3-4 Tbsp of thè cajun sèasoning on both sidès of thè chickèn.
 3. Get full recipe and instructions, visit here: threeolivesbranch.com


Loading...
Loading...