Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Loading...

Crispy Roasted Garlic Chicken


INGRÈDIÈNTS:
  • 1 (3-4 pound) wholè chickèn (giblèts rèmovèd and discardèd, if includèd)
  • 6 clovès garlic, mincèd (about 2 Tbsp.)
  • 2 Tbsp. buttèr, mèltèd
  • salt and frèshly ground black pèppèr
DIRÈCTIONS:
  1. Thoroughly rinsè thè outsidè and insidè of thè chickèn. Gèntly pat try with papèr towèls.
  2. Get full recipe and instructions, visit here gimmesomeoven.


Loading...
Loading...