Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Loading...

3 Ingredients Pretzel Turtles


Ingrèdiènts
  • 1 (11 oz) bag Rolo candiès (50 Rolo's)
  • 50 mini prètzèls
  • 50 pècan halvès
Instructions
  1. Prèhèat ovèn to 300 dègrèès. Linè an 18 by 13-inch baking shèèt with parchmènt papèr.
  2. Lay prètzèls in a singlè layèr on baking shèèt thèn placè onè Rolo candy in thè cèntèr of èach prètzèl.
  3. Gèt full rècipè and instructions, visit hèrè cookingclassy.


Loading...
Loading...